Betingelser for individuelt forløb

Betingelser for køb af individuel undervisning

Betingelserne herunder udgør aftaleforholdet mellem kunden og virksomheden Carina Nord – CVR 40823204

1. Pris

1.1 Undervisningen gives á 55 minutter pr. session og inkluderer individuel tilrettelæggelse, undervisningsmaterialer i virksomhedens navn, samt tilbud om ugeplan med materialer og lån af bøger.

1.2 Individuel undervisning betales med 755 kr. pr. 55 minutter – undervisning er momsfritaget.

1.3 Indledende testarbejde og opstartssamtale er obligatorisk og betales med 2.265 kr. inden første undervisningsgang.

1.4 Kortere samtaler på telefon á 15 minutter er uden betaling. Længere samtaler betales pr. påbegyndte halve time til 755 kr. og påføres den månedlige faktura.

1.5 Prisstigninger gøres gældende i overensstemmelse med punkt 6.

2. Betaling

2.1 Virksomheden udsender en faktura slut månedligt for periodens timer med en betalingsfrist på 5 dage, hvorefter der tilsendes en automatisk påmindelse på mail og sms.

2.2 Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,60%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

2.3 Virksomheden forbeholder sig retten til at aflyse undervisning, indtil betalingen har fundet sted.

2.4 Fakturaer og eventuelle rykkere sendt til den af kunden opgivne e-mailadresse betragtes som leverede, når de er afsendt af virksomheden.

3. Afslutning af forløb

3.1 Afslutning af forløb skal af kunden varsles mundtligt eller skriftligt med 10 hverdage. Ved varsel senere end 10 hverdage betales de bookede timer indenfor de 10 dage uanset fremmøde.

3.2 Virksomheden forbeholder sig ligeledes retten til at afvikle den indgåede aftale med kunden med et varsel på 10 dage. Dette vil kun ske under særlige omstændigheder, fx ved misligholdelse af aftalegrundlaget, manglende betaling, eller hvis den pædagogiske ramme om undervisningen skønnes værende uhensigtsmæssig for barnet eller uden udbytte.

4. Afbud og ferie

4.1 Alle typer afbud sendes skriftligt på sms eller e-mail (hej@carinanord.dk) fra forælder.

4.2 Rettidige afbud gives tidligere end 24 timer før undervisning og betales med 50% af timeprisen uanset årsag. Der vil dog så vidt muligt tilbydes en kompenserende tid.

4.3 Afbud givet senere end 24 timer før undervisning, eller ved udeblivelse, betales til almindelig timepris uanset årsag. Der vil så vidt muligt tilbydes en alternativ tid.

4.4 Ved forsinket fremmøde er der ikke mulighed for forlængelse af timen.

4.5 Uge 7, påske, uge 42 og officielle danske helligdage er uden betaling, hvis barnet holder fri. Virksomheden vil være ferielukket 3 uger af skolernes sommerferie.

4.6 Ferie eller afbud, udover de nævnte perioder, betales som rettidigt afbud.

4.7 Al information om særlige åbnings- og lukketider sendes via e-mail (nyhedsbrev), som kunden tilmeldes ved opstart af forløb via skriftligt samtykke.

4.8 Ved akut aflysning forårsaget af virksomheden (fx sygdom, akutte hændelser mv.) modtager kunden en sms. Kunden har ikke krav på erstatning af tabt tid ved aflysninger forårsaget af virksomheden, selvom en kompenserende tid så vidt muligt tilbydes.

5. Lån af bøger og andet materiale

5.1 Der vil være mulighed for lån af bøger ved særskilt skriftligt samtykke, som kunden er forpligtet til at erstatte til forlagets pris plus fragt og eventuelt ekspeditionsgebyr, hvis beskadigede, bortkomne, eller hvis bøgerne ikke afleveres inden afsluttet forløb.

5.2 Bøger og andre materialer betragtes som lånte, når de forlader undervisningslokalet.

6. Ændringer til aftalen

6.1 Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage ændringer til aftalen, herunder priser og afbudsgebyrer med et varsel på 15 hverdage.

7. Opbevaring af personlige oplysninger

7.1 Der indhentes kontaktoplysninger på kunden i form af forældre og barns navn, skole, alder, klassetrin, bopælsadresse, e-mails, samt telefonnumre.

7.2 Det indledende testresultat opbevares af virksomheden som nødvendigt grundlag for undervisningsydelsen.

7.3 Der videredeles ikke oplysninger om barnet, undervisningen eller andet til andre end hjemmet. Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der opbevares, eller at få data slettet, kan kunden kontakte virksomheden på e-mail: hej@carinanord.dk.

8. Formidling til eksterne resursepersoner

8.1 Ønsker kunden skriftlig formidling, statusmøde eller samtale med eksterne personer, fx skole, læge eller andre, kan dette aftales mod betaling til 1.300 kr. pr. påbegyndt time. Eventuel transporttid medregnes.

9. Virksomhedens immaterielle rettigheder

9.1 Virksomhedens undervisningsydelser, herunder alle undervisningsmaterialer i virksomhedens navn, Carina Nord, Læsekasser, Metaphor, tilhører virksomhedheden.

9.2. Udleveret undervisningsmateriale må ikke kopieres, deles eller anvendes af andre end virksomheden og kunden.

Skal vi sætte skub i dit barns læseudvikling?