1:1 læseundervisning

Individuel undervisning af børn med læsevanskeligheder

1:1 læseundervisningcelerony-img3.jpg

Individuel læseundervisning

Genkender du noget?

Jeg vil gerne hjælpe dit barn med at ændre situationen.

Forløbet tilrettelægges ud fra det sted, hvor barnet er på sikker grund og undervisningen opbygger der fra nye konkrete og synlige færdigheder, som barnet har brug for.

Barnet vil undervejs i forløbet hjælpes til at opbygge en fornyet tro på sig selv som læser i sikker udvikling.

Jeg hedder Carina Nord

Som erfaren dansklærer og læsevejleder er jeg specialiseret i undervisning af børn med vanskeligheder indenfor læsning. Og jeg hjælper meget gerne!

Jeg tilbyder 1:1 undervisning

Et individuelt forløb sikrer dig

 • At undervisningen er tilrettelagt præcist til barnet
 • At barnet får tilpasset støtte og feedback hele vejen
 • At barnet har tid og ro til at fastholde sin opmærksomhed og koncentration om læringen
 • At barnet navigerer uden om den sansemæssige støj, som er en naturlig del af et klassemiljø, men som kan være problematisk for et barn med læsevanskeligheder 
 • At barnet arbejder i et trygt og struktureret rum og kan være privat  

Efter et afsluttet forløb har dit barn

 • Konkrete strategier og færdigheder til en styrket læsning
 • Strategier og redskaber til at arbejde videre med læsningen 
 • Følelsen af at mestre og en fornyet tro på egen kunnen

Efter et afsluttet forløb har du som forælder

 • En evaluering med fremadrettede og konkrete anbefalinger til barnets videre arbejde
 • Et barn med fornyet tro på læsningen
 • Mulighed for opfølgning

Fakta

Hvilke børn kan jeg hjælpe

Jeg kan hjælpe børn i grundskolen, der har vanskeligheder med læsning og stavning, og som har brug for et professionelt løft til at opnå forbedrede læsefærdigheder.

Er du i tvivl, om dit barn vil få udbytte af et forløb, så kontakt mig. Jeg vil meget gerne høre om dit barns problemstillinger og rådgive, inden du tager beslutningen. 

Dreng læser i sengen

Forløbets struktur

Når du tilmelder dit barn læseundervisning hos mig, foregår det efter følgende tre skridt:

Afdækning af læseudgangspunkt
Indledende dialog Vi har i forvejen talt sammen i telefon eller ved et fysisk møde.

Du, dit barn og jeg mødes Første led i afdækningen af dit barns udgangspunkt foregår som samtale med barnet og dig som forælder. Hvordan oplever barnet sig som læser? Gennem samtale over kaffe og kakao opbygges den første relation.

Undersøgelse Barnets aktuelle læseniveau afdækkes ved hjælp af tests ved det første møde.

Forberedelse af barnet Alle aftaler og spørgsmål fra barnet og dig selv er afklaret, inden vi siger på gensyn. Hvordan foregår det? Er der pauser? Skal jeg have noget med? Barnet er klar til næste gang, hvor der er læseundervisning.
Undervisningen
Forløb Undervisningen forløber over 20 timer á 2 timer pr. gang.

Forudsigelighed og genkendelse Undervisningen forløber efter en forudsigelig struktur, som barnet kan genkende fra gang til gang.

Indlæring af nye færdigheder Barnet lærer at anvende konkrete strategier og angrebsmåder i sit læsearbejde og overtager gradvist strategierne som sine egne.

Variation Der arbejdes med indlæring af nye strategier og færdigheder på varierede måder.

Forberedelse Hver undervisningsgang afsluttes med introduktion til næste gang.
Evaluering af forløb og næste skridt
Afsluttende samtale Forløbet afsluttes med en evaluerende samtale, hvor du og dit barn klædes godt på til det videre læsearbejde.

Viden og vedligeholdelse Barnets strategier og nye redskaber til læsningen præsenteres for dig. Du får en konkret og skriftlig plan for vedligeholdelse af det lærte, samt fremadrettede anbefalinger til læseaktiviteter.

Nyt selvbillede Barnet har helt konkrete redskaber og strategier til sin læsning, der fører til en oplevelse af: Jeg kan! Fordi jeg ved, hvordan!

Typiske problemstillinger i læsning

Læse- og stavevanskeligheder kan have en række forskellige årsager

 • Dysleksi/ordblindhed
 • Sen udvikling
 • Uhensigtsmæssig læseundervisning
 • Svære omstændigheder undervejs i barnets skoleår (f.eks. sygdom eller skilsmisse)
 • Mange lærerskift
 • En kombination af flere årsager

Symptomer på læsevanskeligheder

Det gør ondt, når læsningen ikke slår til. Uanset årsagen vil barnet med usikre læsefærdigheder opleve, at det ikke kan leve op til de forventninger, som stilles i skolen – eller de forventninger, som barnet har til sig selv. En typisk følelse hos barnet er: “Jeg er dum og ikke god til lære noget”. Børn med læsevanskeligheder har ofte udviklet en negativ selvopfattelse, der udfordrer læringen yderligere og som kræver hjælp.

Læsevanskeligheder består grundlæggende af problemer med læsning af ord og tekster, samt problemer med forståelsen af det, der læses. Stavevanskeligheder er ofte en del af problemstillingen.

En god forståelse af tekster afhænger af, at læsningen af ordene i teksten er automatiseret og forløber i en god hastighed. Når læsningen er besværet og langsom, efterlader det ikke mentalt overskud hos barnet til samtidig at arbejde med forståelsen. 

For børn med læsevanskeligheder er det forskelligt, hvor vanskelighederne er størst.

Typiske vanskeligheder hos det yngre barn

 • Svært ved at lære alfabetet
 • Svært ved at oversætte bogstav til lyd eller bogstaver til lyde
 • Svært ved at huske bogstaver, tal, tabeller, ugedage mv.
 • Usikker fonologisk opmærksomhed (at kunne skelne lydene i ord fra hinanden)
 • Svært ved hurtigt at genkende ord i læsning
 • Forsøger at lære teksten udenad og gætter meget
 • Svært ved at stave
 • Svært ved at formulere sig på skrift
 • Begrænset ordforråd og viden om ord
Typiske vanskeligheder hos det ældre barn
 • Lav lyst til læsning
 • Lav tro på sig selv som læser
 • Langsom og upræcis læsning med mange fejl
 • Besvær med forståelse af tekster
 • Svært ved at give et resumé af en tekst
 • Svært ved at stave ord rigtigt
 • Svag forståelse af teksterne i skolens fag og i frilæsning

Afdækning af barnets problemstilling

Ved et individuelt tilrettelagt forløb vil barnet modtage læseundervisning lige dér, hvor barnet er i sin læseudvikling. For at det er muligt, kræver det en afdækning af problemstillingen.

Afgrænsning af problemstilling

Det kan det være en stor lettelse at få afgrænset problemet og få et overblik over, hvor og hvordan man skal arbejde, for at blive dygtigere. 

Mange børn oplever, at den er gal med det hele, men det er ikke det sande billede. Der kan være flere grunde til, at skolens læseundervisning ikke slår til for barnet:

 • Klasseundervisningen rammer barnet skævt eller for bredt 
 • Barnet kan have lært sig uhensigtsmæssige strategier
 • Barnets færdigheder slår ikke til i forhold til, hvad der kræves af barnet
 • Klasseundervisningen mangler tilstrækkelig struktur og støtte

Afdækningens formål er at få et præcist kendskab til, hvad barnet kan allerede, og hvad der er brug for at lære som det næste. 

Ved at afgrænse problemstillingen vil læsevanskeligheden opleves langt mere forståelig og håndterbar, og barnet vil samtidig få viden om, hvad det lykkes godt med.

Tests i kombination med blød data

I forbindelse med afdækning af dit barns læsning anvendes tests, der er udviklet til individuel testning af læsning og stavning. Testresultaterne suppleres med blød data fra dit barn og dig. Ingen test vil kunne fortælle om dit barns oplevelser og følelser, og dit barns selvopfattelse og øvrige skolehistorie vil være af stor betydning og tilføre vigtig information for tilrettelæggelsen af forløbet og arbejdet med barnet.

Individuelt tilrettelagt forløb

På baggrund af de indledende tests og samtaler tilrettelægges undervisningen, så det passer nøjagtigt til barnets udgangspunkt. Derudover vil testresultaterne formidles til dig.

Undervisningen

At forstå sig selv som lærende læser

Afhængig af alder, personlighed og antal nederlagsfølelser, vil langt de fleste børn med læsevanskeligheder være forbeholdne over for at skulle dykke ned i dét, der er svært i forvejen. Nemlig arbejdet med læsningen. En del børn arbejder hårdt med at skjule deres vanskeligheder og følelser i det daglige i skolen og har lært at kompensere eller skjule sig på forskellige måder. Det koster meget energi og tærer på selvværdet.

Undervisningen vil derfor løbende have sin opmærksomhed på, at barnet afvikler uhensigtsmæssige læse- og arbejdsmønstre og opbygger nye og forbedrede strategier. Når barnet gennem undervisningen oplever at mestre det indlærte, vil det afvikle behovet for at “gemme sig” og i stedet opleve engagement, motivation og tro på sig selv som lærende læser. 

Det er essentielt, at barnet oplever tro på, at det bliver bedre og selv fornemmer sin fremgang. Et barn med læsevanskeligheder er ikke vant til faglig succes og derfor vil der være opmærksomhed på barnets tilgang til arbejdet.

Aflastning af barnet

Hver undervisningsgang følger en genkendelig og varieret struktur med faste aktiviteter og rækkefølger, der bl.a indeholder repetition af det indlærte, introduktion til nyt, gentagelser, samt forberedelse af barnet til næste gang. 

Et barn med læsevanskeligheder har særligt brug for reduktion af ydre stimuli og “støj”. Når barnet skal koncentrere sig om ny læring, er det vigtigt, at barnet ikke samtidig skal bruge energi på at forstå undervisningens opbygning og arbejdsmåder – eller i øvrigt blive forstyrret udefra. 

Barnets tryghed i undervisningen er fundamental

Barnets tryghed og tillid er fundamental. Som lærer er jeg særdeles bevidst om min virkning på barnets tryghed, tillid og udbytte. Det vil altid være min opgave og mit ansvar at opbygge en positiv relation. Læringssituationen være præget af et anerkendende og professionelt relationsarbejde. Med afsæt i dit barns behov tilpasses små pauser, læringsaktiviteter og hastighed løbende. At komme til undervisning skal være rart, trygt og noget, man glæder sig til.

Kvalitative undervisningsmaterialer

Al anvendt undervisningsmateriale er udviklet til professionelt brug og kræver en underviser med viden indenfor området. Jeg anvender ikke konceptbaseret materiale, men arbejder med dybdegående læring og grundighed i undervisningen.

Udbytte af undervisningen

Efter et afsluttet forløb har dit barn:

 • Konkrete strategier og færdigheder til en styrket læsning
 • Strategier og redskaber til at arbejde videre med læsningen 
 • Følelsen af at mestre og en fornyet tro på egen kunnen

Efter et afsluttet forløb har du som forælder:

 • En evaluering med fremadrettede og konkrete anbefalinger til barnets videre arbejde
 • Et barn med fornyet tro på læsningen
 • Overblik og mulighed for opfølgning
For et optimalt udbytte skal barnet vedligeholde de strategier og teknikker, som er indlært og trænet i undervisningen. Det kræver derfor, at I afsætter en daglig kortvarig træning efter kursets afslutning, hvor I følger den vejledning, som I modtager på sidste undervisningsdag.
 

Oftest stillede spørgsmål

Hvis dit barn bliver sygt og ikke kan komme til undervisning, så skal du blot give besked senest om morgenen. Derefter finder vi et nyt tidspunkt til det tabte.

Det vil være helt almindeligt, at barnet oplever en uro. Det kan føles ubehageligt at skulle dykke ned i noget, der i forvejen er svært, og indtil vi har mødtes første gang, vil barnet oftest være en smule skeptisk. Hvis I har brug for det, kan vi aftale, at I kommer forbi og siger hej, inden I tilmelder jer et forløb. Jeg har arbejdet med rigtigt mange børn og ved derfor også, at uroen hurtigt forandrer sig til glæde og stor lettelse, så snart vi er i gang og kender hinanden.

Nej, alle bøger og materialer er inkluderet, og jeg har alt det, vi skal bruge. Der er også altid lidt godt at drikke og spise undervejs.

Nej, alt er inkluderet i prisen. 

Ja, du kan betale forløbet i to rater med 30 dages mellemrum. 

Hvis dit barns modersmål ikke er dansk, kan jeg desværre ikke hjælpe, da dit barn vil have brug for et tilbud, der inkluderer sprogtilegnelse. Jeg vil anbefale dig at kontakte dit barns skole og bede om vejledning. 

Som udgangspunkt foregår undervisningen uden forældredeltagelse i et tæt samarbejde mellem dit barn og jeg. Dog kan vi sagtens lave aftale om, at du opholder dig i sofaen i rummet ved siden af, går en tur på caféen eller andet, der gør dit barn trygt. Vi gør selvfølgelig det, der skal til, for at dit barn trives undervejs.

Du er helt sikker på, at undervisningen er tilrettelagt præcist til barnet. Jeg vil gennem hele forløbet være opmærksom på barnets respons og anvende dette til justering og løbende tilpasning. Jeg arbejder med grundighed, målrettethed og dybde. Jeg vil gøre mig den største anstrengelse for, at dit barn trives optimalt med læringen, glæder sig til undervisningen og indlærer nye strategier og færdigheder. Husk på, at din positive omtale jo også er mit ansigt udad til. 

Skal dit barn blive en dygtigere læser?

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

og modtag e-mails om, hvad du kan gøre helt selv.

Du kan afmelde dig med et enkelt klik, hvis du ikke længere vil følge mig.