1:1 læseundervisning

Individuel undervisning af børn med læsevanskeligheder

1:1 læseundervisningcelerony-img3.jpg

Individuel læseundervisning

Genkender du noget?

Jeg vil gerne hjælpe dit barn med at ændre situationen.

Forløbet tilrettelægges præcist ud fra det sted, hvor barnet er på sikker grund, og undervisningen opbygger derfra nye konkrete færdigheder, som dit barn har brug for.

Barnet vil undervejs hjælpes til at opbygge en fornyet tro på sig selv som læser i sikker udvikling.

Jeg hedder Carina Nord

Som erfaren dansklærer og læsevejleder er jeg specialiseret i undervisning af børn med vanskeligheder indenfor læsning. Og jeg hjælper meget gerne!

Jeg tilbyder 1:1 undervisning

Et individuelt forløb sikrer dig

 • At undervisningen er tilrettelagt præcist til barnet
 • At barnet får tilpasset støtte og feedback hele vejen
 • At barnet har tid og ro til at fastholde sin opmærksomhed og koncentration om læringen
 • At barnet navigerer uden om den sansemæssige støj, som er en naturlig del af et klassemiljø, men som kan være problematisk for et barn med læsevanskeligheder 
 • At barnet arbejder i et trygt og struktureret rum og kan være privat  

Efter et afsluttet forløb har dit barn

 • Konkrete strategier og færdigheder til en styrket læsning
 • Strategier og redskaber til at arbejde videre med læsningen 
 • Følelsen af at mestre og en fornyet tro på egen kunnen

Efter et afsluttet forløb har du som forælder

 • En evaluering med fremadrettede og konkrete anbefalinger til barnets videre arbejde
 • Et barn med fornyet tro på læsningen
 • Mulighed for opfølgning

Fakta

Hvilke børn kan jeg hjælpe

Jeg kan hjælpe børn i grundskolen, der har vanskeligheder med læsning og stavning, og som har brug for et professionelt løft til at opnå forbedrede læsefærdigheder.

Er du i tvivl, om dit barn vil få udbytte af et forløb, så kontakt mig. Jeg vil meget gerne høre om dit barns problemstillinger og rådgive, inden du tager beslutningen. 

Dreng læser i sengen

Forløbets struktur

Når du tilmelder dit barn til læseundervisning, foregår det efter følgende tre skridt:

Afdækning af læseudgangspunkt
Læseundersøgelse
Barnets læseniveau afdækkes ved et 2 timers besøg. Undersøgelsen danner grundlag for det skræddersyede forløb, og du modtager en rapport med resultater og anbefalinger.

Forberedelse af barnet
Alle spørgsmål fra barnet og dig selv er afklaret, inden vi tager fat på undervisningen. Hvordan foregår det? Skal jeg have noget med? Kan jeg stoppe, hvis jeg ikke kan lide det?
Undervisningen
Varighed
Undervisningen foregår som udgangspunkt en gang om ugen og varer 60 min. pr. gang. Der vil gives et ugeskema med læseaktiviteter til træning hjemme. Du bestemmer helt selv, hvornår dit barn skal stoppe, men 16-20 timer vil være det, der giver størst udbytte.

Forudsigelighed og genkendelse
Undervisningen forløber efter en forudsigelig struktur, som barnet kan genkende fra gang til gang.

Indlæring af nye færdigheder
Barnet lærer at anvende konkrete strategier og angrebsmåder i sit læsearbejde og overtager gradvist strategierne som sine egne.

Variation
Der arbejdes med indlæring på varierede måder, der er tilpasset dit barns alder og aktivitetsbehov. Det kan fx være variation mellem spil, bevægelsesaktiviteter, fysisk-konkrete eller digitale materialer, der støtter læsearbejdet.
Evaluering af forløb og næste skridt
Afslutning af forløb
Forløbet afsluttes med en evaluerende samtale, hvor du og dit barn klædes godt på til det videre læsearbejde.

Viden og vedligeholdelse
Du får afslutningsvis en skriftlig guide til vedligeholdelse af det lærte.

Nyt selvbillede
Barnet har fået sikre redskaber og strategier til sin læsning, der fører til en oplevelse af:
Jeg kan! Fordi jeg ved, hvordan!

Typiske problemstillinger i læsning

Læse- og stavevanskeligheder kan have en række forskellige årsager

 • Dysleksi/ordblindhed
 • Sen udvikling
 • Uhensigtsmæssig læseundervisning
 • Svære omstændigheder undervejs i barnets skoleår (f.eks. sygdom eller skilsmisse)
 • Mange lærerskift
 • En kombination af flere årsager

Symptomer på læsevanskeligheder

Det gør ondt, når læsningen ikke slår til. Uanset årsagen vil barnet med usikre læsefærdigheder opleve, at det ikke kan leve op til de forventninger, som stilles i skolen – eller de forventninger, som barnet har til sig selv. En typisk følelse hos barnet er: “Jeg er dum og ikke god til lære noget”. Børn med læsevanskeligheder har ofte udviklet en negativ selvopfattelse, der udfordrer læringen yderligere og som kræver hjælp.

Læsevanskeligheder består grundlæggende af problemer med læsning af ord og tekster, samt problemer med forståelsen af det, der læses. Stavevanskeligheder er ofte en del af problemstillingen.

Typiske vanskeligheder hos det yngre barn

 • Svært ved at lære alfabetet
 • Svært ved at oversætte bogstav til lyd eller sætte lyde sammen til læsning af ord
 • Udelader eller tilfører bogstavlyde i ordlæsning
 • Udelader eller tilfører ord i tekstlæsning
 • Svært ved at huske bogstaver, tal, tabeller, ugedage mv.
 • Svært ved hurtigt at genkende ord i læsning
 • Forsøger at lære teksten udenad og gætter meget
 • Svært ved at stave
 • Svært ved at formulere sig på skrift
 • Begrænset ordforråd og viden om ord
 • Utydelig udtale
Typiske vanskeligheder hos det ældre barn
 • Lav lyst til læsning
 • Lav tro på sig selv som læser
 • Langsom og upræcis læsning med mange fejl
 • Besvær med forståelse af tekster
 • Svært ved at give et resumé af en tekst
 • Svært ved at stave ord rigtigt
 • Svag forståelse af teksterne i skolens fag og i frilæsning

Afdækning af barnets problemstilling

Ved et individuelt tilrettelagt forløb vil barnet modtage læseundervisning lige dér, hvor barnet er i sin læseudvikling. 

Afdækningens formål er at få et præcist kendskab til, hvad barnet kan allerede, og hvad der er brug for at lære som det næste

Kortlægning af læseniveauet

Det kan det være en stor lettelse at få afgrænset problemet og få et overblik over, hvor og hvordan man skal arbejde, for at blive dygtigere. 

Mange børn oplever, at den er gal med det hele, men det er ikke det sande billede. Der kan være flere grunde til, at skolens læseundervisning ikke slår til for barnet:

 • Klasseundervisningen rammer barnet skævt eller for bredt 
 • Barnet kan have lært sig uhensigtsmæssige vaner
 • Barnets færdigheder slår ikke til i forhold til, hvad der kræves af barnet på klassetrinnet
 • Klasseundervisningen mangler tilstrækkelig struktur og støtte

Tests i kombination med blød data

I forbindelse med afdækning af dit barns læsning anvendes tests, der er udviklet til individuel testning af læsning og stavning. Testresultaterne suppleres med blød data fra dit barn og dig. Ingen test vil kunne fortælle om dit barns oplevelser og følelser, og dit barns selvopfattelse og øvrige skolehistorie vil være af stor betydning og tilføre vigtig information for tilrettelæggelsen af forløbet og arbejdet med barnet.

Individuelt tilrettelagt forløb

Du modtager en rapport med testresultaterne og mine anbefalinger til et forløb, der rammer zonen for nærmeste læseudvikling hos dit barn.

Undervisningen

At forstå sig selv som lærende læser

Afhængig af alder, personlighed og antal nederlagsfølelser, vil langt de fleste børn med læsevanskeligheder være forbeholdne over for at skulle dykke ned i dét, der er svært i forvejen. Nemlig arbejdet med læsningen. 

En del børn arbejder hårdt med at skjule deres vanskeligheder og følelser i det daglige i skolen og har lært at kompensere eller skjule sig på forskellige måder. Det koster meget energi og tærer på selvværdet.

Undervisningen vil derfor løbende have sin opmærksomhed på, at barnet afvikler uhensigtsmæssige læse- og arbejdsmønstre og opbygger nye og forbedrede strategier. Når barnet gennem undervisningen oplever at mestre det indlærte, vil det afvikle behovet for at “gemme sig” og i stedet opleve engagement, motivation og tro på sig selv som lærende læser. 

Det er essentielt, at barnet oplever tro på, at det bliver bedre og selv fornemmer sin fremgang. Et barn med læsevanskeligheder er ikke vant til faglig succes og derfor vil der være opmærksomhed på barnets progression i arbejdet.

Aflastning af barnet

Hver undervisningsgang følger en genkendelig og varieret struktur med faste aktiviteter og rækkefølger, der bl.a indeholder repetition af det indlærte, introduktion til nyt, gentagelser, samt forberedelse af barnet til næste gang. 

Et barn med læsevanskeligheder har særligt brug for reduktion af ydre stimuli og “støj”. Når barnet skal koncentrere sig om ny læring, er det vigtigt, at barnet ikke samtidig skal bruge energi på at forstå undervisningens opbygning og arbejdsmåder – eller i øvrigt blive forstyrret udefra. 

 

Barnets tryghed i undervisningen er fundamental

Barnets tryghed og tillid er fundamental. Som lærer er jeg særdeles bevidst om min virkning på barnets tryghed, tillid og udbytte. Det vil altid være min opgave og mit ansvar at opbygge en positiv relation. Læringssituationen vil være præget af et anerkendende og professionelt relationsarbejde. 

Undervisningen tilpasses dit barn med små pauser og brain breaks. Det skal være rart, trygt og noget, man glæder sig til og kan overskue.

Undervisningsmaterialernes kvalitet

Alle undervisningsmaterialer er udviklet af forlagene til professionelt brug og kræver professionel formidling af en underviser med viden indenfor læseområdet.

Engangsbøger og materialer er inkluderet i prisen.

Udbytte af undervisningen

Efter et afsluttet forløb har dit barn:

 • Konkrete strategier og færdigheder til en styrket læsning
 • Strategier og redskaber til at arbejde videre med læsningen 
 • Følelsen af at mestre og en fornyet tro på egen kunnen

Efter et afsluttet forløb har du som forælder:

 • En evaluering med fremadrettede og konkrete anbefalinger til barnets videre arbejde
 • Et barn med fornyet tro på læsningen
 • Overblik over læseniveau og mulighed for senere opfølgning af nyt forløb
For et optimalt udbytte skal barnet vedligeholde de strategier og teknikker, som er indlært og trænet i undervisningen. 

Det kræver derfor, at I afsætter en daglig kortvarig træning både undervejs og efter forløbets afslutning. 
 

Oftest stillede spørgsmål

Hvis dit barn bliver sygt og ikke kan komme til undervisning, så skal du blot give besked senest om morgenen. Derefter finder vi et nyt tidspunkt til det tabte.

Det vil være helt almindeligt, at barnet oplever en uro. Det kan føles ubehageligt at skulle dykke ned i noget, der i forvejen er svært, og indtil vi har mødtes første gang, vil barnet oftest være en smule skeptisk. Hvis I har brug for det, kan vi aftale, at I kommer forbi og siger hej, inden I tilmelder jer et forløb. Jeg har arbejdet med rigtigt mange børn og ved derfor også, at uroen hurtigt forandrer sig til tryghed og stor lettelse, så snart vi er i gang og kender hinanden.

Nej, alle bøger og materialer er inkluderet, og jeg har alt det, vi skal bruge. Der er også altid lidt at drikke og spise undervejs.

Nej, alt er inkluderet i timeprisen. 

Når du modtager den afdækkende rapport og mit forslag til en undervisningsplan, modtager du en faktura på 2500 kr., der betales inden første undervisningsgang.

Herefter er timeprisen for undervisningen 570 kr. Timerne afregnes månedligt.

Som udgangspunkt foregår undervisningen uden forældredeltagelse i et tæt samarbejde mellem dit barn og jeg. Dog kan vi sagtens lave aftale om, at du opholder dig i sofaen, går en tur på caféen eller rundt i byen. Vi gør selvfølgelig det, der skal til, for at dit barn trives undervejs.

Du er helt sikker på, at undervisningen er tilrettelagt præcist til barnet. Undervisningen bygger ikke på koncepter, men på et professionelt læsehåndværk. Jeg vil gennem hele forløbet være opmærksom på barnets respons og anvende dette til justering og løbende tilpasning. Jeg arbejder med grundighed, målrettethed og dybde. Jeg vil gøre mig den største anstrengelse for, at dit barn trives optimalt med læringen, glæder sig til undervisningen og opnår nye læsefærdigheder. Husk på, at din positive omtale er mit ansigt udad til. 

Undervisningen foregår på Hauser Plads 16, hvor jeg bor og modtager elever. 

Intensivt ugekursus i sommerferien: Styrk dit barns læsefærdighed
This is default text for notification bar